Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8
Pozytywny Żłobek Pozytywka

Procedura Covid-19

Celem niniejszej Procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 8 w Gdańsku (dalej: Przedszkole lub PPP8) w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w tym:

Określenie zasad obowiązujących nauczycieli, innych pracowników oraz rodziców Przedszkola ustalonych celem zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem oraz zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w Przedszkolu,

Określenie procedury przyprowadzania oraz odbierania dzieci,

Określenie warunków pracy z dziećmi, 

Określenie procedury sprawdzania stanu zdrowia dzieci oraz pracowników Przedszkola,

Określenie wymogów dotyczących dezynfekcji Przedszkola,

Ustalenie zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola, wychowanków przedszkola (dalej: dzieci), a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki (dalej: rodziców). W rozumieniu niniejszej Procedury zapisy dotyczące nauczyciela dotyczą również pomocy nauczyciela.

Pliki do pobrania